Επιστροφή
-20%

Κατασκευές από τοιχοποιία. Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία.

48,00

Έκπτωση 20% για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

Δείτε το Ενδεικτικό Απόσπασμα

Κατηγορία:
Περιγραφή

Περιγραφή

Κατασκευές από τοιχοποιία. Αποτίμηση και επεμβάσεις για σεισμικά φορτία.

Πρόλογος
Η απόφαση για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου βασίζεται σε τρεις κυρίως διαπιστώσεις: α) της περιορισμένης γνώσης που παρέχεται στους πολιτικούς μηχανικούς στη χώρα μας όσον αφορά τη μελέτη υφιστάμενων κατασκευών από τοιχοποιία και ιδιαίτερα διατηρητέων κατασκευών – μνημείων. Ενώ στην προπτυχιακή εκπαίδευση των μηχανικών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα, η μελέτη των κατασκευών από τοιχοποιία, αν και αποτελούν σχεδόν το μισό του οικοδομικού πλούτου στην Ελλάδα, είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη και (β) της ανάγκης για την κατανόηση των προβλημάτων, των ιδιαιτεροτήτων των φορέων από φέρουσα τοιχοποιία και των μεθόδων αποτίμησης – επέμβασης που επιτυγχάνεται μόνο μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων και (γ) του πλήθους των αστοχιών και των καταρρεύσεων σε κατασκευές από τοιχοποιία οι οποίες παρατηρούνται σχεδόν σε κάθε ισχυρό σεισμό στη χώρα μας, αλλά και σε χώρες με υψηλή σεισμική δράση και παρόμοια δόμηση. Σημαντική συμβολή στη συγγραφή του βιβλίου υπήρξε και η πολυετής εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου ως μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), καθώς και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το βιβλίο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει το φοιτητή αλλά και τον πολιτικό μηχανικό ο οποίος ασχολείται με επεμβάσεις σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. Επίσης, αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα κατάλληλο υπόβαθρο για την επικοινωνία των πολιτικών μηχανικών με άλλες επιστημονικές ειδικότητες, όπως αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, τοπογράφους, συντηρητές, χημικούς μηχανικούς, οι οποίοι εμπλέκονται στην από κοινού αντιμετώπιση της πρόκλησης που αποτελεί η επέμβαση σε ένα διατηρητέο κτήριο – μνημείο. Αν και το βιβλίο αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση των σεισμικών φορτίων, η ύλη του καλύπτει την αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος των επεμβάσεων σε κατασκευές από τοιχοποιία. Έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση αριθμητικών παραδειγμάτων. Περιλαμβάνεται πλήθος αριθμητικών παραδειγμάτων αφενός για την κατανόηση της ύλης, αλλά και για την αντιμετώπιση τόσο απλών όσο και σύνθετων πρακτικών προβλημάτων. Με βάση τη φιλοσοφία του υπό ανάπτυξη Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ), του ισχύοντος EC8-3, αλλά και του Σχεδίου για το Νέο Αναθεωρημένο EC8-3, αναπτύσσονται αναλυτικά έννοιες, όπως οι τοπικοί μηχανισμοί εκτός επιπέδου αστοχίας, η προσομοίωση με τη μέθοδο του επίπεδου πλαισίου και η ανελαστική στατική ανάλυση για κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία.

Κεφάλαια
Στα δεκατέσσερα κεφάλαια και επτά παραρτήματα του βιβλίου αναπτύσσονται τα βασικότερα θέματα αποτίμησης - επέμβασης σε υφιστάμενες κατασκευές από τοιχοποιία με παραδοσιακές αλλά και τις πλέον σύγχρονες πειραματικές και αναλυτικές μεθόδους, καθώς και με τις επικρατέστερες μεθόδους επεμβάσεων. Τα περιεχόμενα του βιβλίου αναπτύσσονται σε 600 έγχρωμες σελίδες και περιλαμβάνουν:
Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφονται τα υλικά και οι τρόποι δόμησης υφιστάμενων κατασκευών από τοιχοποιία.
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι συνηθέστερες βλάβες και οι αιτίες ανάπτυξής τους.
Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται μέθοδοι και όργανα διάγνωσης της συνολικής κατάστασης της κατασκευής, των επιμέρους δομικών στοιχείων, των υλικών του φέροντος οργανισμού της, καθώς και του ελέγχου για την αποτελεσματική εφαρμογή των επεμβάσεων.
Η κατηγοριοποίηση των κτηριακών κατασκευών από τοιχοποιία που αφορά στην ανάλυση των σεισμικών φορτίων και την ιστορική τους εξέλιξη παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4. Βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη μηχανική των πλέον διαδεδομένων τρόπων δόμησης με πλήθος αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5. Το Κεφάλαιο 6: (α) περιγράφει και συγκρίνει τις συνηθέστερες ελαστικές και ανελαστικές μεθόδους ανάλυσης και (β) την προσομοίωση των φορέων με πεπερασμένα στοιχεία, με επίπεδα πλαίσια και μακροστοιχεία. Βασικές έννοιες που σχετίζονται με την εφαρμογή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης, όπως αυτή χρησιμοποιείται για τη μελέτη κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7.
Ο ΚΑΔΕΤ και ο Νέος αναθεωρημένος EC8-3 προτείνουν τη χρήση αυτής της μεθόδου η οποία βοηθά στην κατανόηση της συμπεριφοράς και στο σχεδιασμό των κατασκευών, όπως αναμένεται σε ισχυρές σεισμικές δράσεις.
Το Κεφάλαιο 8 παρουσιάζει του συνηθέστερους τοπικούς μηχανισμούς εκτός επιπέδου και την ανάλυσή τους μέσω της γραμμικής και μη γραμμικής κινηματικής ανάλυσης. Για την κατανόηση της θεωρίας παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αριθμητικά παραδείγματα. Το σημαντικότατο αυτό θέμα, αιτία πλήθους αστοχιών σε σεισμούς, αναπτύσσεται τον ΚΑΔΕΤ και το Νέο Αναθεωρημένο EC8-3.
Στο ιδιαίτερα εκτεταμένο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζονται μέθοδοι επεμβάσεων τόσο “παραδοσιακές” όσο και σύγχρονες. Τα αριθμητικά παραδείγματα και οι συγκρίσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο βοηθούν στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επέμβασης ή το συνδυασμό μεθόδων τόσο για μη διατηρητέα όσο και για διατηρητέα κτήρια και μνημεία.
Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και ο σχεδιασμός των επεμβάσεων, καθώς και το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα διατηρητέα κτήρια και τα μνημεία. Η συμπεριφορά βασικών καμπύλων στοιχείων (θόλοι, αψίδες, τόξα, τρούλοι) εξετάζεται στο Κεφάλαιο 11. Αντικείμενο του ίδιου κεφαλαίου αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης της ναοδομίας με έμφαση στη σεισμική συμπεριφορά εκκλησιαστικών κατασκευών (ιεροί ναοί, μοναστήρια).
Το Κεφάλαιο 12 ασχολείται με το ιδιαίτερα σύνθετο θέμα της σεισμικής συμπεριφοράς κτηρίων σε συνεχή δόμηση σε ιστορικά κέντρα. Παρουσιάζει την έννοια της “δομικής ενότητας” και κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού των επεμβάσεων. Εξίσου σημαντική με την προστασία του κτηρίου σε σεισμό είναι και η προστασία των αντικειμένων που περιέχει.
Το Κεφάλαιο 13 παρουσιάζει μεθόδους προστασίας αντικειμένων, τη μεθοδολογία υπολογισμού της στήριξής τους και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τα οποία αφορούν σημαντικά αντικείμενα, όπως εκθέματα σε μουσεία.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, Κεφάλαιο 14, παρουσιάζονται έξι παραδείγματα τα οποία αφορούν αντιπροσωπευτικές κατασκευές, από τις πλέον συνήθεις (π.χ. διώροφη κατοικία), μέχρι και μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασία (π.χ. Κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου).
Στα 7 Παραρτήματα παρουσιάζονται συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία αφορούν την αξιολόγηση των υφιστάμενων φορέων, τον έλεγχο για στάθμη επιτελεστικότητας (SD) ή (NC) σε όρους παραμορφώσεων, τον έλεγχο για εκτός επιπέδου αστοχία τμημάτων του φέροντος οργανισμού (μακροστοιχείων), την επαρκή στήριξη αντικειμένων, τις ενισχύσεις με ΙΟΠ, καθώς και τη νομοθεσία για επεμβάσεις σε διατηρητέα κτήρια και μνημεία.
Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συγγραφή του βιβλίου και ιδιαίτερα τους κ.κ. Δ. Κοκκινάκο για την επιμέλεια του βιβλίου, Δρ. Χ. Μανιατάκη για τη συνολική συμβολή του και ιδιαίτερα για τα Κεφάλαια 11 και 13 και τους κ.κ Δ. Χιώτη και Γ. Πατσουμαδάκη για τη γενικότερη συμβολή τους και επιμέλεια.
Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ
Καθηγητής ΕΜΠ
Δ/ντης Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας
Αποστολή & Παράδοση
Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται με την υπηρεσία ταχυμεταφορών Easy Mail Courier στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην παραγγελίας σας. Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Χώρες Παράδοσης
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα techbooks.gr παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο.
Κόστος Μεταφορικών
Για την Ελλάδα: Το κόστος ανέρχεται σε 3€ για όλη την Ελλάδα εκτός δυσπρόσιτων περιοχών που τα μεταφορικά χρεώνονται 7,90€. Οι δυσπρόσιτες περιοχές αναγράφονται εδώ. Για όσες παραγγελίες γίνουν με τη μέθοδο της αντικαταβολής η πρόσθετη χρέωση είναι 2,5€.
Για την Κύπρο:Το κόστος ανέρχεται σε 15,30€. Δεν δίνεται η δυνατότητα αντικαταβολής.
Τρόποι πληρωμής
-Τραπεζική Μεταφορά
ΕΘΝΙΚΗ: GR78 0110 0800 0000 0800 079
EUROBANK: GR49 0260 0620 0001 9020 1423 657
ALPHA BANK: GR79 0140 1010 1010 0200 2312 957
ΠΕΙΡAIΩΣ: GR31 0172 1260 0051 2609 7763 803
-Αντικαταβολή (για Ελλάδα)
-Πληρωμή με χρεωστική-πιστωτική κάρτα